Όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4485/2017, άρθρο 35, παρ.2 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3387/Β’/10.08.2018 δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ, μπορούν  να καταθέσουν εντός 10 ημερών (από 09/10/2018 έως 22/10/2018 ) αίτημα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 5, ΦΕΚ 3387/Β’/10.08.2018) στη Γραμματεία του ΠΜΣ, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα τους από την αρμόδια επιτροπή.

Ανακοινώσεις

 Medical School