ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (Ν.4485/2017)

 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4485/2017,άρθρο 35, και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρακάτω Yπ' Aριθμ. 83842/Ζ1/1-7-2020 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2726/Β΄/3-7-2020),δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» :

https://pidmeduoa.gr/images/uploads/%CE%A6%CE%95%CE%9A_2726_2020.pdf

μπορούν  να καταθέσουν εντός  15 ημερών και κατά το διάστημα από 03/09/2020 έως 17/09/2020 ,στη Γραμματεία του ΠΜΣ, το αίτημα τους για απαλλαγή διδάκτρων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,σύμφωνα με το άρθρο 5, ΦΕΚ 3387/Β’/10.08.2018 :

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/3387_B.pdf

προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα τους από την αρμόδια επιτροπή.

Δείτε την αίτηση απαλλαγής διδάκτρων

Ανακοινώσεις

 Medical School