ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (Ν.4485/2017)

 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του ΦΕΚ 4659/Β’/05-09-2022 που αφορά τη διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα  και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η  ΚΥΑ με θέμα "Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία  δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης" (ΦΕΚ4899/Β’/16-09-2022), στην οποία αναλύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις που θα ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία», μπορούν να καταθέσουν εντός 15 ημερών και κατά το διάστημα από 30/09/2022 έως 14/10/2022) στη Γραμματεία του ΠΜΣ, το αίτημα τους για απαλλαγή διδάκτρων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα τους από την αρμόδια επιτροπή.

Ανακοινώσεις

 Medical School