Τα μαθήματα οργανώνονται σε τέσσερα (4) εξάμηνα και διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτικής άσκησης σε εργαστήριο, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, παρακολούθηση σεμιναρίων τα οποία ορίζονται ετησίως από τη Συντονιστική Επιτροπή  καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν εβδομαδιαίες παρακολουθήσεις (Τρίτη και Πέμπτη 16.00-20.00) στις εννέα διδακτικές ενότητες:

Διδακτική ενότητα Α1: «Γενικές αρχές Παιδιατρικής Επιδημιολογία/Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας»
Διδακτική Ενότητα Α2: «Βιοστατιστική»
Διδακτική Ενότητα Α3: «Λοιμώξεις ανά συστήματα  - Ειδικές λοιμώξεις»

Διδακτική Ενότητα Β1: «Χημειοθεραπεία-Φαρμακολογία»
Διδακτική Ενότητα Β2: «Μικροβιολογία-Nοσολογία»
Διδακτική Ενότητα Β3: «Ανοσοανεπάρκειες-HIV (I)»

Διδακτική Ενότητα Γ1: «Εμβολιασμοί και Παθητική ανοσοποίηση»
Διδακτική Ενότητα Γ2: «Ειδικές Ομάδες (ανοσοκατασταλμένοι, έγκυοι, ταξιδιωτική ιατρική, πρόσφυγες)»
Διδακτική Ενότητα Γ3: «Ανοσοανεπάρκειες-HIV (II)»

Στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και παράλληλα εκπονούν την διπλωματική τους εργασία που είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την επίσκεψη σε Μικροβιολογικό Εργαστήριο, σε επιτροπές ελέγχου λοιμώξεων καθώς και σε Κέντρα Δημόσιας Υγείας

Ενότητα Δ1:
Α. Μικροβιολογικό εργαστήριο
Β. Διαγνωστικές   Τεχνικές

Ενότητα Δ2:
A.Έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων
Β. Ορθή χρήση αντιβιοτικών

Ενότητα Δ3: Διπλωματική Εργασία

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους Ιατρικής Σχολής της αλλοδαπής, προϋπόθεση για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α ́ 80).

 

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.
Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 δόσεις, κάθε δόση πραγματοποιείται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, για τις οποίες ενημερώνονται οι φοιτητές από τη γραμματεία του ΠΜΣ μαζί με τις σχετικές οδηγίες.
Οι φοιτητές υποχρεούνται με την κατάθεση των διδάκτρων να προσκομίσουν και το αποδεικτικό κατάθεσης. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση η γραμματεία θα είναι ικανή να βεβαιώσει την είσπραξη των δόσεων και να εκδώσει νόμιμη απόδειξη.


Μη καταβολή των αναλογούντων διδάκτρων ανά εξάμηνο συνεπάγεται αυτοδίκαια και μη δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Σε περίπτωση διακοπής του Μ.Φ., δεν προβλέπεται επιστροφή των καταβληθέντων διδάκτρων για τα προηγούμενα εξάμηνα ή του τρέχοντος εξαμήνου κατά το οποίο έλαβε χώρα η διακοπή.

Όνομα:    Eιδικός Λογαριασμός Kονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών
Tράπεζα:  ALPHA BANK AE
ΙΒΑΝ:    GR0301408020802002001000227
Swift/BIC:    CRBAGRAA

Ανακοίνωση απαλλαγής διδάκτρων

Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων